Home » News » Zorg waarbij patiënt centraal staat is dé toekomst
Zorg

Zorg waarbij patiënt centraal staat is dé toekomst

In samenwerking met
In samenwerking met

RZ Heilig Hart Tienen wil meedenken over de zorg van de toekomst, en in het bijzonder het ontwikkelen van een transmurale zorg waarbij de patiënt centraal staat. Een ziekenhuis is immers slechts een deel van de keten rond die patiënt.

Tekst: Joris Hendrickx

“Samen met RZ Heilig Hart Leuven, UZ Leuven en de huisartsenwachtposten van Tienen en Leuven waren we de eersten om het project van 1733 te ondersteunen”, opent Dr. Hans Struyven. “Via dat nummer voor niet-dringende medische hulp wordt de patiënt doorverwezen naar de huisartsenwachtposten van Tienen en Leuven.”

“Hiermee bieden we een antwoord op het oneigenlijk gebruik van de spoeddienst en willen we via een triage niet-geplande zorg meteen juist laten terechtkomen. Er werd hiervoor een protocol geschreven waar ook spoedartsen en huisartsen aan meehielpen. Het nummer 1733 zal verder uitgerold worden in gans België.”
“Sinds een jaar loopt een proefproject waarbij zelfstandige vroedvrouwen in ons ziekenhuis bevallingen mogen begeleiden.”

Dr. Hans Struyven
CEO RZ Heilig Hart Tienen

Materniteit sloopt de muren

“Daarnaast maakten we deel uit van het proefproject van minister De Block waarbij werd gekeken hoe we het verblijf van pas bevallen moeders en hun baby in het ziekenhuis konden inkorten zonder aan kwaliteit in te boeten.”

“De eerste lijn, bestaande uit vroedvrouwen en huisartsen, kreeg in dat kader een bijkomende opleiding. Nadien gebeurde een kwaliteitscontrole waaruit bleek dat alles goed liep. Intussen is de proefperiode voorbij, maar dit blijft wel verder lopen in de regio onder de coördinatie van het expertisecentrum vzw De Bakermat.”

“In datzelfde kader hebben we geprobeerd om onze materniteit transmuraal te maken. Sinds een jaar loopt een proefproject waarbij zelfstandige vroedvrouwen in ons ziekenhuis bevallingen mogen begeleiden. We hebben hiervoor een aparte verloskamer ingericht. Uiteraard kunnen zij bij complicaties rekenen op de vlotte overdracht naar onze eigen vroedvrouwen en gynaecologen.”

Kwetsbaarheid transmuraal aanpakken

“Bij een ander proefproject van minister De Block over de ziekenhuismuren heen trachten we de chronische zorg te verbeteren met de andere partners in de regio Zuid-Oost-Hageland (Verbonden in ZOHrg). Zo screenen onze gynaecologen en de huisartsen naar bepaalde tekenen van kwetsbaarheid bij zwangeren.”

“De geselecteerde personen kregen voor en tijdens de bevalling aangepaste begeleiding om de kansen van de baby te maximaliseren. Dit doen we onder meer in samenwerking met het Centrum Algemeen Welzijnswerk en OCMW.”

“We starten binnenkort met het OET (Ouderen Expertise Team), een ‘loket’ waar hulpverleners en mantelzorgers info kunnen vragen over waar bepaalde kwetsbare ouderen met hun zorgnoden terecht kunnen.”


Momenteel werken we hard aan het integreren van klinische labotesten voor huisartsen en woonzorgcentra in de ziekenhuislabo’s.


“We merkten verder ook dat relatief veel van deze mensen hun laatste levensweken in ons ziekenhuis doorbrachten, wat daarvoor niet de meest geschikte omgeving is. Drie jaar geleden heeft Alexianen Zorggroep Tienen daarom samen met het regionaal ziekenhuis en de huisartsen een hospice ingericht, om palliatieve zorgen op een meer laagdrempelige en huiselijke manier aan te kunnen bieden. Een laatste project onder het thema van een transmurale chronische zorg is chronische pijn dat we momenteel samen met de eerste lijn aan het uitwerken zijn.”

 Meer ambulante geestelijke gezondheidszorg

“De geestelijke gezondheidszorg heeft de opdracht om meer ambulant te werken en het aantal bedden  af te bouwen. Dat betekent concreet dat minder patiënten nog echt zullen verblijven in de psychiatrische instelling van Alexianen Zorggroep Tienen (AZT) of onze psychiatrische hospitalisatieafdeling (PAAZ). Hierdoor zullen ook meer crisissen ambulant voorkomen.”

“Daarom zullen we het mobiel team van AZT versterken. Meestal komen deze patiënten echter eerst binnen via onze spoeddienst, zonder dat wij kennis hebben van hun dossier of weten wie hun behandelende arts is. Als antwoord daarop hebben we zopas een liaison(verbindingsfunctie) opgestart tussen AZT en onze spoeddienst.”

Blijven investeren in regionale zorgprojecten

“Momenteel werken we hard aan het integreren van klinische labotesten voor huisartsen en woonzorgcentra in de ziekenhuislabo’s. Dat zou extra inkomsten opleveren voor de ziekenhuizen, die het financieel alsmaar moeilijker krijgen. Het klinisch labo is een van de enige activiteiten die nog fiscaal interessant  zijn.”


Sinds kort zijn we begonnen met ‘bedside briefing’, waarbij een verpleegkundige de collega van de volgende shift brieft aan het bed van de patiënt.


“Het zou dus goed zijn voor de zorg in de hele regio als we dit konden realiseren, want met die inkomsten kunnen we andere zorgprojecten ondersteunen. Op drie jaar tijd is het aantal klinische stalen dat we via deze weg binnenkrijgen vertienvoudigd.”

Patiëntenparticipatie verbeteren

“Omdat we de patiënt centraal stellen, zetten we ook in op een traject rond patiëntenparticipatie. We hebben in eerste instantie zelfhulpgroepen in contact gebracht met zorgverleners die patiënten met die aandoening in ons ziekenhuis behandelen. Daarbij bekijken we hoe ze elkaar kunnen versterken. Daarnaast hebben we een leescomité om na te gaan of onze patiënteninformatie  voldoende duidelijk is voor iedereen.”

“Sinds kort zijn we begonnen met ‘bedside briefing’, waarbij een verpleegkundige de collega van de volgende shift brieft aan het bed van de patiënt. Zo kan de patiënt meeluisteren en eventueel aanvullen. Ruimer gezien past dat in ons streven om onze feedbackcultuur te verbeteren en de patiënt steeds op de hoogte te houden over zijn behandeling en opvolging. We organiseren ook focusgroepen met patiënten rond bijvoorbeeld zorgtrajecten.”

Next article